Algemeen

Binnenkort in je brievenbus, nu al op de Rembertsite, de brochure over de hervorming van het secundair onderwijs. Op p. 8 worden wij vermeld als praktijkvoorbeeld!

  • Organigram algemene diensten

Wie is waarvoor verantwoordelijk binnen de algemene diensten van de scholengroep? In dit organigram kan je dit gemakkelijk terugvinden.

  • Lokalen Sint-Rembert

Voor verenigingen of organisaties stellen wij onder bepaalde voorwaarden onze lokalen ter beschikking tegen een gebruikersvergoeding. Het gaat zowel om klaslokalen, sportzalen, keukenklas, zwembad, vergaderruimten, … Je kan hiervoor contact opnemen met Maarten Willaert of Bart Vangrysperre (voor zwembad en keukenklas).

Ook in Lichtervelde, Koekelare en Zedelgem stellen we soms ruimtes ter beschikking. Je kan je wenden tot de volgende contactpersonen:

 

  • Algemeen Reglement Katholiek Onderwijs

Het algemeen reglement van het personeel van het katholiek onderwijs regelt, binnen het raam van de aanwervingsovereenkomst de algemene arbeidsverhoudingen tussen de inrichtende machten en de gesubsidieerde leden van

  • het bestuurs- en onderwijzend,
  • van het opvoedend hulp-,
  • van het administratief,
  • van het ondersteunend en van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel

van het katholiek gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs met uitzondering van het volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs waarop het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding van toepassing is.

Met ingang van 1 september 2012 heeft de Vlaamse regering de Algemene Reglementen voor het personeel van het Katholiek Onderwijs algemeen verbindende kracht gegeven. Dit betekent concreet dat de Algemene Reglementen vanaf 1 september 2012 dwingende rechtsregels worden. De besturen en de gesubsidieerde personeelsleden van alle katholieke scholen, centra voor volwassenenonderwijs en internaten zijn door de algemeen verbindend verklaring dwingend gebonden zich te houden aan de bepalingen van het op hen van toepassing zijnde Algemeen Reglement. De algemeen verbindend verklaring heeft tot gevolg dat de Algemene Reglementen zich in de hiërarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen vanaf 1 september 2012 situeren onmiddellijk na de dwingende bepalingen van een wet of een decreet. Individuele arbeidsovereenkomsten kunnen dus niet in strijd zijn met het van toepassing zijnde algemeen verbindend verklaarde Algemeen Reglement.

Je kan dit reglement hier raadplegen.