Directeur De Tweesprong

De vrije basisschool van Tweesprong is één van de twaalf basisscholen van de scholengroep Sint-Rembert vzw.  De school heeft een volledige kleuter- en lagere afdeling op 2 vestigingsplaatsen, nl. Handzame (ca. 270 lln.) en Edewalle (ca. 90 lln.).

De huidige directeur van de vrije basisschool van de Tweesprong heeft aan het schoolbestuur kenbaar gemaakt dat hij op 1 september 2019 zijn functie als directeur van de Tweesprong niet meer zal opnemen.  De geselecteerde kandidaat wenst om persoonlijke redenen de functie niet op te nemen. Er is dus opnieuw een vacature voor een directie-ambt vanaf 1 september 2019.

Taakomschrijving

 De directeur (m./v.) maakt deel uit van het directieteam van de scholengroep Sint-Rembert en van de scholengemeenschap Sperregem.

 De directeur is tegenover de Raad van Bestuur verantwoording verschuldigd voor het dagelijks beleid van de school. Dit beleid omvat de volgende punten:

 

1 Identiteit-opvoedingsproject-visie

 
Bij de realisatie van het christelijk opvoedingsproject is het belangrijk dat er een gezamenlijke doelgerichtheid is voor alle scholen van de scholengroep.

 De directeur integreert dit project in het eigen opvoedingsproject en bewaakt dat de gezamenlijke doelgerichtheid wordt gerespecteerd bij de processen en projecten die in de dagelijkse schoolpraktijk aan de gang zijn.

 

2 Het onderwijskundig beleid

 

De directeur is eindverantwoordelijke voor het onderwijskundig beleid van zijn school. Hij is verantwoordelijk voor de studieloopbaanbegeleiding van de leerlingen. In onze scholen maken zorgbreed werken en leerlingenbegeleiding daar geïntegreerd deel van uit.

 Als verantwoordelijke voor de studieloopbaanbegeleiding van de leerlingen streeft hij ernaar om de fundamentele waarden uit het pedagogisch project te concretiseren in de vorm van zorg en leerlingenbegeleiding zowel wat betreft de studies (leerlingvolgsysteem met aandacht voor evaluatie, rapportering en remediëring) als wat betreft de persoonlijke begeleiding (sociaal, psychologisch …).

 

3 Het personeelsbeleid en –organisatie

 

Het personeelsbeleid is een gedeelde materie tussen de school, de scholengroep en de scholengemeenschap. Gezien het bestaan van een ondernemingsraad en de onderhandelingscomités op het niveau van de scholengemeenschap, is een gemeenschappelijk beleid noodzakelijk. De directeur houdt zich aan het algemeen personeelsbeleid.

 De directeur is ook coach en rechtstreeks leidinggevende van alle personeelsleden op school. Functioneringsgesprekken en begeleiding zijn de opdracht van de directeur. De directeur zorgt voor een transparante verdeling van de opdrachten en taken op school na overleg met de personeelsleden.

 

4 Het logistiek beleid en beheer

 

Binnen de scholengroep Sint-Rembert is een groot deel van het logistiek beleid en beheer centraal geregeld. Een directeur patrimonium en infrastructuur is de eindverantwoordelijke hiervoor. Dat betekent niet dat de individuele directeurs hierin geen taken hebben. In het directieteam worden hierover afspraken gemaakt die loyaal door elke directeur moeten uitgevoerd worden. De directeur zorgt als een goede huisvader voor zijn school.

 

5 Het administratief beleid

 

Binnen de scholengroep Sint-Rembert wordt de administratie van de scholen gedeeltelijk van de scholen overgenomen door de algemene diensten. De directeur zal de data doorsturen die door de algemene diensten worden opgevraagd en dit op regelmatige en vlotte wijze, zodat de algemene diensten hun taken naar behoren kunnen uitoefenen.

 Hij vraagt de gegevens op en communiceert daarover naar schoolbestuur, personeel en ouders.

 

6 Het communicatief en participatief beleid

 

De directeur is in samenspraak met de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de communicatie in en rond zijn school. Een belangrijk middel tot communicatie met de diverse actoren is de uitbouw van de participatie-organen.  We kiezen uitdrukkelijk voor een open en transparante communicatie.

 

7 Kwaliteitszorg

 
De directeur is verantwoordelijk voor de formele en informele kwaliteitszorg in de school om maximaal de gestelde doelen te bereiken.

 

 Elke directeur neemt binnen de organisatie van de scholengroep een schooloverschrijdende opdracht op zich.  De keuze wordt bepaald in samenspraak met de collega’s en de algemeen directeur.

 

Gewenst profiel:

 Diplomavereiste: hoger onderwijs van het korte type (bachelor) en getuigschrift pedagogische bekwaamheid. Enkele jaren onderwijservaring zijn een pluspunt, net als affiniteit met de onderwijsactoren in de regio. 

 Een directeur kan enkel goed functioneren als hij beschikt over volgende competenties:

 

 • leerlinggericht zijn;
 • beschikken over de nodige planningsvaardigheden;
 • beschikken over administratieve competenties;
 • probleemoplossend kunnen denken;
 • beschikken over leidinggevende capaciteiten;
 • communicatievaardig zijn en in staat zijn om een netwerk op te bouwen en te onderhouden;
 • kritische ingesteldheid voor eigen handelen: de bereidheid om de eigen methodes, aanpak en zichzelf in vraag te stellen;
 • flexibel zijn: de bekwaamheid rekening te houden met wijzigende omstandigheden en het gedrag en de aanpak daarop af te stemmen;
 • positief ingesteld zijn: de bekwaamheid en de wil om zich enthousiast en op een positieve loyale wijze in te zetten;
 • zich bereid tonen om naast de belangen van de school ook deze van de scholengroep en de scholengemeenschap te behartigen;
 • in staat zijn om de onderwijsevoluties bij te houden, inclusief de ontwikkelingen op ICT-vlak en de lopende en nieuwe vormingstrajecten.

 

 Hierbij horen ook de volgende persoonlijkheidskenmerken:

 

 • bereid zijn om extra werk aan te nemen, ook buiten de vaste werkuren en dit binnen de grenzen van het algemeen reglement en het arbeidsreglement, bewaken dat er voldoende rust en recuperatietijd is voor zichzelf en voor de medewerkers;
 • in alle omstandigheden een fundamenteel respect voor de ander kunnen bewaren;
 • actief zoeken naar nieuwe informatie en leerkansen, zowel op professioneel vlak als op het vlak van persoonlijke vorming;
 • vermogen ontwikkelen om kritiek te geven en te aanvaarden, te helpen en zich te laten helpen;
 • beschikken over empathisch vermogen en een grote betrokkenheid bij het schoolleven tonen;
 • getuigen van discretie en vertrouwen kunnen scheppen;
 • een moreel gezag kunnen opbouwen;
 • kunnen reflecteren over het eigen handelen en zichzelf bijsturen;
 • een gezonde dosis assertiviteit koppelen aan voldoende relativeringsvermogen.

 

 Het betreft een voltijdse tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2019. Na een positieve evaluatie  kan er een vaste benoeming volgen.

 De sollicitaties, bestaande uit een motivatiebrief en een curriculum vitae, worden ingewacht bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Carlos Raedt, Tieltstraat 65 bus 3, 8740 Pittem (carlos.raedt@skynet.be) ten laatste op zaterdag 17 augustus 2019 om 12 uur.  

 De selectieprocedure bestaat uit een analyse van de schriftelijke sollicitatiebrief en het curriculum vitae. Daarna kan een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek volgen. De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 20 augustus (vooravond) of woensdagnamiddag 21 augustus.  Er wordt gestreefd naar een beslissing voor 26 augustus.   

School: 
Contact Naam: 
Ann Stael