Home Afwezigheid melden Topdesk Sharepoint Webmail Rembert Pro

FAQ's Digisprong

Het toestel

Er werd gekozen voor een HP ProBook 455 G8 – R5, 8 GB RAM – 256 GB SSD NVMe, 15.6. Voor de leerlingen van het VTI wordt een laptop met 16 GB RAM voorzien.

Het toestel is een professioneel model. Dat betekent dat de onderdelen van een hoge kwaliteit zijn en de behuizing veel sterker is dan bij een niet-professioneel toestel. Om krassen en andere schade te voorkomen wordt een stevige beschermhoes (sleeve) bij het toestel geleverd. De laptop past perfect in een standaard boekentas.

We kozen voor een toestel dat iets duurder is dan het budget dat de overheid oorspronkelijk voorzag omdat het voorziene budget van de overheid niet voldoende is om een kwalitatief toestel te voorzien dat voor een periode van vier jaar probleemloos blijft werken.

We kiezen bewust voor hetzelfde toestel voor alle leerlingen. Om die reden staan we niet toe dat leerlingen een laptop van thuis gebruiken. Die keuze zorgt voor:

 • een vlot lesverloop door gelijke toestellen met dezelfde software;
 • continuïteit, wat zeer belangrijk is bij het lesgebeuren, toetsen en examens. Bij een defect krijgt de leerling ten laatste tegen de volgende werkdag een gelijkaardig toestel in bruikleen. De herstelling van het initieel toestel gebeurt zo snel mogelijk;
 • een service voor zowel hardware als software (installatie, onderhoud, herstelling …);
 • geen afgunst onder de leerlingen;
 • een totaalpakket: businesstoestel met een uitstekende service en verzekering buiten garantie, dit tegen slechts een beperkte gebruikersvergoeding van 7,5 euro/maand (excl. juli en augustus).

Bijkomende motivatie om ons project te ondersteunen:

 • de leerling krijgt een professioneel toestel ter beschikking (ook in de vakantieperiodes);
 • de leerling krijgt via school een totaalpakket aangeboden van software en service. Mocht de leerling gebruik maken van een eigen toestel, dan zouden de ouders volledig zelf moeten instaan voor de aankoop en de installatie van de nodige software. Dit kostenplaatje kan in bepaalde studierichtingen hoog oplopen;
 • de ouders zouden zelf moeten instaan voor de herstelling en/of herinstallatie indien het toestel defect is;
 • een privétoestel is vaak geen businesstoestel en dus gevoeliger voor defecten en/of schade.

De batterijduur is geschikt om een volledige lesdag mee te gaan.

De leerling laadt de batterij elke avond thuis op zodat de volgende lesdag kan gestart worden met een volledig opgeladen batterij.

We benadrukken dat de leerlingen geen 7 of 8 lesuren continu met hun laptop zullen werken. We streven naar een goede mix van verschillende onderwijsvormen.

De scholengroep koopt de toestellen aan en is dus eigenaar.

Nadat de ouders een gebruikersovereenkomst en ontvangstbewijs hebben ondertekend, krijgt de leerling een toestel ter beschikking in bruikleen.

De software

Het toestel is standaard voorzien van een ingestelde Windows-versie.

Iedere leerling krijgt bovendien toegang tot Office 365 en alle bijhorende producten (onder voorbehoud van de service die Microsoft aanbiedt). De school betaalt deze licentie en de leerling kan hier, zolang hij/zij verbonden is aan de scholengroep, gebruik van maken.

Verder voorziet de school een dynamisch softwarepakket dat aangepast wordt aan het leertraject van onze leerlingen.

De software kan worden gebruikt voor educatieve doeleinden zolang de leerling verbonden is aan de school.

De ICT-balie is verantwoordelijk voor het opvolgen van softwareproblemen. Bij problemen ga je dus naar de ICT-balie op jouw school of naar de lokale ICT-coördinator van jouw school. Op iedere school zal er een aanspreekpunt worden ingericht waar leerlingen terecht kunnen.

Neen, wat een van de vele voordelen is van ons project.

De school voorziet, naast de hardware (het toestel met sleeve), een dynamisch softwarepakket dat we aanpassen aan het leertraject van de leerling. Alles wordt aangekocht en geregeld door de school, de leerling betaalt per schooljaar slechts een beperkte gebruikersvergoeding van 7,5 euro/maand (excl. juli en augustus), zolang de leerling verbonden is aan de school.

De software wordt via de lokale ICT-coördinator voorbereid door de ICT-dienst en er zal een mogelijkheid worden aangeboden om de software zelf te installeren. We zorgen voor een stappenplan bij iedere nodige installatie.

Je gebruikt de laptop in de eerste plaats in functie van je lessen. Alles wat dat educatief gebruik belemmert of kan belemmeren, is niet toegestaan.

Het is wel zo dat een leerling alle aangeboden software zelf (via een softwareportaal) kan installeren. Ook thuisprinters kunnen als de leverancier van de printer dat ondersteunt. Eigen software daarentegen kan niet geïnstalleerd worden zonder goedkeuring, nazicht en beschikbaar stellen door de lokale ICT-coördinator.

De service

De levering wordt georganiseerd door de school. De toestellen worden verdeeld na het ondertekenen en indienen van het ontvangstbewijs en de gebruikersovereenkomst.

We voorzien ook in begeleiding tijdens de eerste setup van het toestel. Die kan zowel op de dag zelf, als op een andere dag ingepland zijn. Dat hangt af van hoe jouw school dat organiseert.

Het toestel heeft een garantie van 4 jaar.

Alle ‘schade door eigen toedoen’ valt buiten de garantie en levert een kost op van 39 euro per schadegeval. Het gaat om bijvoorbeeld valschade, vochtschade, balpen tussen scherm … Alles wat defect gaat zonder tussenkomst van de gebruiker, ook de hoes, levert geen enkele kost op voor de gebruiker.

Bij problemen met het toestel neem je tijdens de schooldagen contact op met de verantwoordelijke op school.

In de vakantieperiodes neem je contact op met het servicepunt van Signpost. Via deze link vind je alle contactgegevens.

Je mag de laptop niet zelf herstellen of aanpassingen of andere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Dan betaal je 39 euro per schadegeval.

De school lost dit intern op door de factuur meteen op naam van de leerling te zetten die de schade toebracht.

In de vakantieperiodes neem je contact op met het servicepunt van Signpost. Via deze link vind je alle contactgegevens.

Je staat zelf in voor de opslag van je bestanden via de cloudfunctie van Office 365.

Wanneer het toestel opnieuw geïnstalleerd wordt, worden de applicaties die je zelf installeerde niet opnieuw geïnstalleerd.

Diefstal buiten het schooldomein

Bij diefstal van het toestel met sporen van braak of bedreiging is de leerling verplicht om - ten laatste op de eerstvolgende (kalender-)dag - aangifte te doen bij het daartoe bevoegde politiekantoor en een exemplaar van de aangifte in te dienen bij de directie van de school, ten laatste op de eerste kalenderdag volgend op de dag van de aangifte. Op voorwaarde dat een PV (met sporen van braak of bedreiging) van de politie voorhanden is, is enkel de vergoeding van 39 euro[1] verschuldigd.


Diefstal binnen het schooldomein

Indien het toestel binnen het schooldomein wordt gestolen, kan hiervoor geen tussenkomst geboden worden zoals hierboven vermeld bij ‘diefstal buiten schooldomein’. Binnen het schooldomein is de leerling zelf verantwoordelijk voor zijn of haar toestel. Die kan ook opgeborgen worden in een kastje of locker volgens de afspraken van de school. In dit geval moet je als leerling een compensatie betalen aan de scholengroep. Die bestaat uit een percentage van het aankoopbedrag conform de leeftijd van het toestel.


Download Garantie regeling pdf

Bij verlies van het toestel kan je niet rekenen op een tussenkomst. In dit geval moet je als leerling een compensatie betalen aan de scholengroep. Die bestaat uit een percentage van het aankoopbedrag conform de leeftijd van het toestel. Deze compensatie zal worden aangerekend via de schoolrekening van de leerling.

Pedagogisch

We kiezen bij aanvang van het laptopproject voor het systeem van blended learning. We streven m.a.w. naar een goede mix in het gebruik van boeken en digitale leermiddelen in onze dagelijkse onderwijspraktijk. Op die manier bieden we variatie in didactiek en werkvormen.

Ook deze bezorgdheid delen we met de ouders. We willen beklemtonen dat een laptop één middel is uit een hele pool van leermiddelen waaruit de leerkracht kan kiezen. Onze leerkrachten proberen altijd om op een zo efficiënt mogelijke manier leerwinst te halen. Dit kan met een laptop, maar dat hoeft zeker niet altijd.

Er moet en zal altijd ruimte blijven voor bijvoorbeeld goede onderwijsgesprekken. Goed onderwijs bestaat uit een gezonde mix van klassieke en vernieuwende lesmethodes. Het is niet het één of het ander, het kan allebei.

Onze leerkrachten beschikken over veel expertise om hun onderwijsmethodiek aan te passen aan de beschikbare middelen en zullen steeds de beste tool inzetten. Een inspirerende, coachende en onderlegde leerkracht zal dus dé voorwaarde blijven om tot goed onderwijs te komen.

Zowel de school als de ouders moeten toezicht houden op wat de leerling doet op het toestel. Sociale media zijn een vast gegeven geworden in onze maatschappij. Het is belangrijk dat wij onze leerlingen hiermee leren omgaan door in dialoog grenzen af te bakenen. Onze scholen hebben daarom richtlijnen opgenomen in het algemeen schoolreglement dat je hier kan nalezen. In het leslokaal beslist de leerkracht wanneer sociale media worden ingezet. Ouders en school moeten hierin een team vormen. Indien de ouders en/of de school probleemgedrag detecteren, wordt getracht samen tot een plan van aanpak te komen.

De gebruikersovereenkomst

De school stelt aan een leerling een toestel ter beschikking voor de tijd dat die les volgt in de scholengroep. Aangezien het toestel eigendom is en blijft van de school, moet de leerling een aantal afspraken strikt naleven. Die afspraken zijn gebundeld in een gebruikersovereenkomst.

De gebruikersovereenkomst kan je hier terugvinden.

De gebruikersovereenkomst start bij de ontvangst van het toestel en eindigt bij benadering na 4 schooljaren.

De gebruikersovereenkomst eindigt wanneer de leerling voor bovenvermelde datum afstudeert aan een van de scholen van de scholengroep.

De gebruikersovereenkomst eindigt van zodra de leerling een school van de scholengroep (vroegtijdig) verlaat.

De school koopt de toestellen aan.

De gebruiker verplicht zich om een gebruikersvergoeding te voldoen. Die vergoeding bedraagt 11,5 euro/maand (excl. juli en augustus). INCLUSIEF locker.

In die gebruikersvergoeding is inbegrepen:

 • het gebruik van de laptop, zowel op school als thuis (ook tijdens de vakanties);
 • een dienstverlening op de volgende schooldag: wanneer een laptop een mankement vertoont, zal de gebruiker zo spoedig mogelijk (in principe dezelfde dag of de dag daaropvolgend) eenzelfde vervangtoestel ter beschikking krijgen zodat de hinder voor de gebruiker zo beperkt mogelijk is.

Lees hier de verklaring voor prijsstijging en gelijke prijssetting.

Om elke leerling dezelfde kansen te bieden op vlak van ICT-integratie is het nodig dat elke leerling over een eigen toestel beschikt.

We kiezen bewust voor hetzelfde toestel voor alle leerlingen. Om die reden staan we niet toe dat leerlingen een laptop van thuis gebruiken. Die keuze zorgt voor:

 • een vlot lesverloop door gelijke toestellen met dezelfde software;
 • continuïteit, wat zeer belangrijk is bij het lesgebeuren, toetsen en examens. Bij een defect krijgt de leerling ten laatste tegen de volgende werkdag een gelijkaardig toestel in bruikleen. De herstelling van het initieel toestel gebeurt zo snel mogelijk;
 • een service voor zowel hardware als software (installatie, onderhoud, herstelling …);
 • geen afgunst onder de leerlingen;
 • een totaalpakket: businesstoestel met een uitstekende service en verzekering buiten garantie, dit tegen slechts een beperkte gebruikersvergoeding van 7,5 euro/maand (excl. juli en augustus).

Het project vraagt een serieuze inspanning van de school, maar dit lijkt ons noodzakelijk in de vorming van de leerling. Voor de keuze van het toestel werd naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen prijs, kwaliteit en dienstverlening gezocht.

Op dit moment hebben de uitgeverijen nog niet ten volle ingezet op het digitaliseren van de schoolboeken. Zeker in de eerste jaren van het secundair onderwijs wordt nog vrij veel met werkboeken gewerkt. De rekening van de schoolboeken zal zeker verminderen, maar niet onmiddellijk drastisch.

Momenteel maakt elke school in iedere vakwerkgroep een grondige denkoefening om na te gaan wat dit project kan betekenen voor het gebruik van de atlas, woordenboeken, grafische rekenmachine …

Het staat vast dat met minder kopieën aan de slag zal gegaan worden. Heel veel informatie kan digitaal worden bezorgd.

Neen. De leerlingen beschikken nog steeds over schoolboeken. En dat is goed ook. We streven in onze onderwijspraktijk naar een gezonde mix in het gebruik van papieren en digitale leermiddelen. We opteren dus voor het systeem van blended learning.

Leerlingen krijgen zo ook de kans om te wennen aan het gebruik van digitaal cursusmateriaal.

Het gebruik brengt ook heel veel andere nieuwe mogelijkheden met zich mee. We durven denken aan spelenderwijs leren, interactieve media, een betere mogelijkheid tot het inrichten van individuele leertrajecten, artificiële intelligentie inzetten in de klas en nog zoveel andere.

Onze leerkrachten beschikken over veel expertise om hun onderwijsmethodiek aan te passen aan de beschikbare middelen en zullen steeds de beste tool inzetten. Een inspirerende, coachende en onderlegde leerkracht zal dus dé voorwaarde blijven om tot goed onderwijs te komen.

Dan voorzien we een laptop voor die leerling. Indien die onmiddellijk beschikbaar is, kunnen we die meteen toewijzen. Indien we de laptop moeten bijbestellen hangen we af van de levertermijn.

Bij beëindiging of onderbreking van de gebruikersovereenkomst lever je de laptop, inclusief lader en hoes geheel en zonder schade - behoudens normale slijtage - onmiddellijk in bij de ICT-balie van de school. Je bent zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van alle privébestanden die eventueel op de laptop staan. Je krijgt een afgetekend ontvangstbewijs als bewijs van inlevering.

Als je verandert van school binnen de scholengroep, dan kan je het toestel dat je kreeg verder blijven gebruiken.

De gebruikersovereenkomst eindigt wanneer je de scholengroep verlaat. Op dat moment is het de bedoeling dat je de laptop, inclusief lader en hoes geheel en zonder schade - behoudens normale slijtage - onmiddellijk inlevert bij de ICT-balie van de school. Je bent zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van alle privébestanden die eventueel op de laptop staan.